Interaktion mellan cyklar och motorfordon - vilken roll har infrastrukturdesign och fordonsegenskaper

Diarienummer 2018-02010
Koordinator Ramböll Sverige AB - RAMBÖLL SVERIGE AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 2 462 500 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Syfte och mål

Syftet är att studera interaktioner mellan fordonsförare och cyklister med avseende på deras samspel vid korsningar, givet olika infrastrukturdesign och motorfordonsegenskaper, och speciellt i situationstyper av hög frekvens i olycksstatistik. Målet är kvantifiering av risksituationer, riskmedvetenhet samt samverkan mellan cyklister och andra fordonsförare samt ge rekommendationer som kan hjälpa att minska olycksfrekvensen.

Förväntade effekter och resultat

Kunskap om hur korsningsdesign och motorfordons egenskaper påverkar cyklisternas interaktion med motorfordon, t.ex. effekten av banbredd och omgivande trafiktyp och hur positioneringsbeteendet ser ut hos cyklister. Rekommendationer på korsningsdesign från cykelbeteendemönster. En rapport om rekommendationer om infrastrukturdesign och motorfordons egenskaper som är viktiga vid interaktionen mellan cyklister och motorfordon vid korsningar.

Planerat upplägg och genomförande

Ansatsen innebär en omfattande litteraturöversikt av dagens cyklistinfrastruktur, cyklister och bilförares beteendemönster samt olycksdatabaser. En enkätundersökning kommer att utföras liksom en fältstudie av interaktionsbeteende mellan cyklister och motorfordon. Slutligen, kommer riktade cykelsimuleringsscenarier att utvecklas för cyklistinteraktion med fordon under olika väginfrastrukturkonfigurationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.