Integrerad samverkan in real life

Diarienummer 2013-04778
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 3 289 556 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att utveckla och praktiskt testa nya samverkanserbjudanden vilka mobiliserar BTHs studenter som utvecklingsresurser för regionens företag och bidrar till nyttiggörandet av den kunskap som produceras inom BTH. Detta mål har nåtts genom utvecklingen av 2 kurser vilka testats i olika iterationer. Projektets andra mål har varit att utveckla ett strategiskt ramverk för BTHs samverkan. Detta har också skett och ramverket har utnyttjats för att identifiera angelägna utvecklingsområden inom BTHs samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att bygga en bro mellan regionens företag (särskilt små och medelstora) och BTH, vilket på längre sikt resulterar i att fler av regionens företag kan dra nytta av BTHs kunskapsresurser och att fler studenter exponeras för det lokala näringslivet och därigenom öka sina chanser att hitta ett jobb i regionen. Dessa effekter har bara delvis förverkligats i detta skede, eftersom antalet studenter som har deltagit i de samverkansbaserade kurser som utvecklats i projektet fortfarande är lågt.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har varit upplagt som ett traditionellt utvecklingsprojekt där arbetet inletts med med en bred insamling av material både inom BTH och vid andra lärosäten. Baserat på detta har därefter skett en utveckling av de båda kurserna vilka därefter har testats ´in real life´, reviderats och utsatts för nya tester. I huvudsak har detta upplägg fungerat bra även om testerna av olika skäl bara engagerat en mindre grupp studenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.