Innovative Leadership

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla genusmedvetna kluster och innovationssystem och att parallellt designa och paketera Fiber Optic Valley Genus utvecklingsprogram i syfte att kommersialisera konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Effektmål 1. öka andelen kluster och innovationssystem som driver ett genusmedvetet hållbart tillväxtarbete. 2. öka andelen process- och klusterledare som har kunskap om sammanhanget mellan genus och hållbar tillväxt och hur man leder ett förändringsarbete för att uppnå ett genusmedvetet kluster. 3. Positionera Fiber Optic Valley Genus som en ledande aktör inom området. Skapa ett nationellt samverkansnätverk som arbetar med lärprocesser kring genus, organisation, innovation och hållbar tillväxt i kluster- och innovationsmiljöer. 4. Minst hälften av de deltagande klustren i Klusternätverket skall ha startat förändringsprocessen inom medlemsorganisationerna i sina egna miljöer. 5. Samarbete med internationella organisationer för klusterutveckling är påbörjad. T ex Innovasjon Norge och Clusterland i österrike. 6. Projektteamet har fått antagna papers och deltagit som föreläsare i minst tre internationella konferenser kring kluster, genus och organisation. Forskningsresultaten från projektet är antagna för publicering i minst en internationell tidskrift. 7. Ett utvecklat koncept och utvecklingsprogram för organisatorisk klusterutveckling ur ett genusperspektiv färdigt att kommersialiseras.

Upplägg och genomförande

Projektet delas in i tre olika faser tidsmässigt och har följande ansats i genomförandet: Fas 1 A. Förprojektering, rekrytering av deltagande organisationer, uppstart och introduktion av utvecklingsprogrammet. B. Ett konkret genomförande av utvecklingsprogrammet med åtta kluster/innovationssystem i form av ett Klusternätverk som är Testbädd för vidareutvecklingen av modellen. Fokus på klusterutveckling med en tydlig koppling mellan genusmedvetenhet, organiserandet av innovativa processer, tillväxt och verksamhetsutveckling. Utvecklingen av programmet och Klusternätverket sker i nära samarbete med genusforskare och andra samverkanspartners med kompletterande expertkompetens. C. Vidareutveckling, paketering och konceptualisering av Fiber Optic Valley Genus metoder och forskningsresultat pågår parallellt under hela projektperioden. Fas 2 A. Planering för ett långsiktigt och strategiskt förändringsarbete inom de deltagande klustrens medlemsorganisationer. I samverkan med andra aktörer identifieras indikatorer för uppföljning och utvärdering som möjliggör jämförelser både inom och mellan klustren ur ett genusperspektiv. Handlingsplaner för implementering utfärdas. B. Implementering inom klustrens medlemsorganisationer, med stöd av projektteamet. Fas 3 A. Utvecklingsprogrammet är konceptualiserat och planering för kommersialisering av utvecklingsprogrammet påbörjas. Utarbetande av kommunikationsplan och markandsplan för den nationella markanden inledningsvis, och därefter internationellt, med fokus på den europeiska marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.