Innovative Collaborations for sustainable growth

Diarienummer 2015-06844
Koordinator LU HOLDING AB - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 7 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationskontoren ska med stödet från VFT verka för nyttiggörande av innovativa idéer sprungna ur lärosätena. Genom verifieringsaktiviteter ska idéerna komma till nytta, skapa tillväxt och bidra till ökad svensk konkurrenskraft. Med detta stöd har 49 VFT-beslut tagits under 2017. Sett över tid har VFT spelat en avgörande för att arbeta med dessa idéer, och är en bidragande faktor till att LU Holding idag har 51 bolag i sin portfölj, samt gjort ett antal framgångsrika avslut.

Resultat och förväntade effekter

Vi har för avsikt att bredda vår upptagning, att adressera idéer med ursprung i universitetets alla fakulteter (även de ´mjuka´). Likaså har vi som ambition att kunna arbeta effektivare, och kunna arbeta aktivt med fler case. VFT spelar också en viktigt roll för en kulturförändring, där innovation och nyttiggörande spelar en viktig roll. Arbetet fortgår på alla dessa punkter, då det är av vikt att vi ska vara resurseffektiva, samt ge ett kvalitativt stöd.

Upplägg och genomförande

Vad gäller genomförandet av VFT-finansiering har vi veckovisa möten, där affärsutvecklare presenterar sina VFT-ansökningar. Projekten presenteras, man lyfter fram de planerade aktiviteterna, och vad man avser att verifiera med dessa, och planen framåt. En grupp bestående av affärsutvecklare och IP-strateg har möjlighet att ställa frågor och diskuterar ansökningarna. Slutgiltigt beslut fattas av chef för innovationskontoret.

Externa länkar

LU Innovations hemsida LU Innovations officiella twitter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.