Innovationsupphandling av betaltjänster

Diarienummer 2015-05970
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Bidrag från Vinnova 386 014 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

En innovationsupphandling av betaltjänster inleddes som ett försök att stimulera marknaden att arbeta fram innovativa lösningar för individer som har svårt att hantera elektroniska betalningar. Den förkommersiella upphandlingen fick dock avbrytas på grund av för få inkomna anbud. Skälen till att marknadsaktörer avstått från att delta uppgavs vara en okunskap och osäkerhet kring hur en innovationsupphandling fungerar, samt att det fanns osäkerhet kring att medverka på grund av konkurrens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till en bättre dialog och kontakt mellan marknadsaktörer och myndigheter. Det har skapat ökat förståelse kring problematiken och omfattning av den och målgrupperna för upphandlingen. Projektet har också genererat praktiskt kunskap från en innovationsprocess och genom dialog med marknadsaktörer har en kunskapsspridning skett, som i förlängningen kan bidra till utvecklingen mot nya metoder, arbetsprocesser och teknik.

Upplägg och genomförande

Den formella upphandlingsformen var en förkommersiell upphandling. Den genomfördes med stöd av FoU-undantaget i 1 kap 6 § p 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Projektet har byggt på ett samarbete mellan flera myndigheter och organisationer. Metoden för analysen av projektets utfall hade en kvalitativ ansats baserad på intervjuer med befintliga aktörer på den svenska betaltjänstmarknaden. Genomförande och resultat redovisas i projektets slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.