Innovationsagenda Säkerhet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att bredda uppslutningen, och att fördjupa och konkretisera rekommendationerna i agendan NRIA Civil Säkerhet som lanserades 2011. Som en konkret fortsättning, så föreslår vi en interimsstyrelse för att gå vidare till en SIO-ansökan. Denna styrelse får också funktionen som ett säkerhetsforskningsråd som ska tillse att vi gemensamt effektiviserar tekniska säkerhetsforskningsprogram, tydliggör och stärker existerande centrumbildningar, och kopplar samman svensk forskning med internationell forskning (EU, USA).

Resultat och förväntade effekter

För att stärka vårt nationella innovationssystem och stärka svensk industri på en starkt växande global marknad så behövs det fokusering och koordinering: 1. Satsning på fyra strategiska tekniska säkerhetsforskningsområden där Sverige är framstående: sensorteknologi, kommunikationsteknologi, interoperabilitet, och cybersäkerhet. 2. Insatser och mål för att stärka innovationssystemets centrala funktioner. 3. Nationell samordning som koordinerar våra begränsade resurser, kortar ledtider och maximerar nyttan av nationella och internationella forskningsmedel.

Upplägg och genomförande

NRIA 2011 var ett initiativ från SOFF med bred uppslutning från industri, institut och akademi, med tyngdpunkt på industrin. Detta projekt tog över det materialet från detta arbete, och integrerade med material från agendagrupperna cybersäkerhet och ICT. Arbetet genomfördes med en serie workshops och en skrivargrupp som representerar de olika agendorna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.