Innovation för avloppsvattenrening med lägre miljöpåverkan

Diarienummer 2016-03408
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 877 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en ekonomisk och miljömässig konkurrenskraftig teknik för rening av ammonium i förfiltrerat kommunalt avloppsvatten genom elektrolytisk omvandling till vätgas. Vätgasen kan sedan användas för energiproduktion eller för produktion av energigas. Utmaningen är att tillverka effektiva och stabila elektroder med stor kapacitet genom hierarkisk uppbyggnad av funktionella strukturer på elektroder. Realistiska pilottester kommer utföras för möjliggöra uppskalning. Kunskap som tas fram kommer förankras i form av vetenskapliga publikationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge: Underlag för en vidare utveckling till fullskaleinstallationer av en ny teknik för elektrolytisk ammonium omvandling. En förstärkt kompetens på området kring hierarkisk uppbyggnad av funktionella strukturer på elektroder och katalysatorer. Ökat samarbete mellan ingående företag och också ge idéer kring ytterligare projekt inom gasadsorption, membranfiltrering, katalys och elektrolys. Konceptet förväntas på längre sikt kunna minska reningskostnaderna på reningsverk, genom att ersätta reningssystemen för de mest koncentrerade kväveströmmarna

Planerat upplägg och genomförande

Elektroderna kommer att tillverkas genom att reagera platina och andra katalytiska ädelmetaller i tunna nanoporösa skikt på kolfibertrådar med stor aktiv area med olika alternativa ytdepositionstekniker. Elektrodernas ammoniumkatalytiska egenskaper kommer därefter studeras på verkliga avloppsvatten och optimeras med avseende på prestanda. Partners bidrar med kunskap inom elektroder (KTH), reningssystem (IVL) och som kravställare (Syvab mfl.) i projektet. För att skala upp och kommersialisering deltar ingenjörsföretagen (Polyproject och Mercatus).

Externa länkar

Projektsida för Innovation för avloppsvattenrening med lägre miljöpåverkan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.