Innovation för attraktivitet

Diarienummer 2013-05448
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Attraktionskraft har blivit ett viktigt område att utveckla och diskutera inom nationell, regional och lokal politik. Utveckling av innovativa miljöer för ökad svensk attraktionskraft beaktas av flera myndigheter bl a Business Sweden Flera av rekommendationerna och deras utvecklingsarbete inom spetspiloterna har realiserats främst för dataspelsbranschen samt utveckling av kommunala frizoner som demomiljöer för byggnation och smarta bostäder Kommuner nyttjar rapporten kring attraktionskraft.

Resultat och förväntade effekter

Attraktionskraft gentemot företagsetableringar, kompetens och kunskap samt kapital är en viktig parameter i politiska beslut och offentliga satsningar Attraktiva innovativa miljöer utvecklas med kritisk massa av kapital, kompetens, kunskap och kontakter i Sverige. Internationella samarbeten utvecklas mellan innovativa miljöer. Innovativa miljöer lyckas etablera samarbete mellan storföretag, SMF och start-up för att utveckla nya produkter och affärsmodeller samt nyttja möjligheterna inom digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Nuläges- och indexanalys genomfördes. Sveriges behov för utvecklad konkurrenskraft identifierades inom sju områden som även beaktade omvärldsfaktorernas utmaningar och möjligheter. Därefter bemannades styrgruppen utifrån kompetensbehov och samhällsdynamik, för att ta fram analyser samt rekommendationer. Spetspiloter (som process) utvecklades för att utveckla framtida attraktiva innovativa miljöer. 40 personer valdes ut att delta i respektive spetspilot. Möten hölls löpande med riksdagspartierna för att väcka intresse och presentera rekommendationer. Seminarier

Externa länkar

Här finns rapporter, spetspiloter, seminarier, artiklar samt presentation av styrgrupp och projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.