Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Injektering av grönlutslam, följdprojekt

Diarienummer
Koordinator BERGSKRAFT BERGSLAGEN AB
Bidrag från Vinnova 485 730 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med följdinvesteringen var att verifiera injektering av grönlutslam i stor skala. Bortsett från några mindre praktiska/tekniska problem genomfördes projektet på ett mycket bra sätt. Injekteringen höjde pH i lakvattnet markant; från pH runt 3,8 till 7,5. Halterna kobolt och koppar reducerades med 87 % respektive 92 %. Högens utseende förändrades inte heller som följd av injekteringen, vilket betyder att varphögen ligger kvar för framtida geovetenskapliga studier och att dessa särskilt intressanta mineral även fortsättningsvis kan hållas tillgängliga för forskning.

Resultat och förväntade effekter

Efterföljande övervakning av lakvattnet indikerar ett tydligt ökat pH med markant lägre halter av kadmium, kobolt, koppar, nickel, bly och zink. Ökande halter har noterats av främst järn och sulfat, vilket sannolikt är en följd av att sura sekundärmineraler gick i lösning som följd av den kraftiga pH-ökningen. Vid ökad utfällning av järn kommer dessa halter att sjunka. Vid den andra provtagningen efter efterbehandlingen syns också markant sjunkande halter av järn. Sammantaget bedöms efterbehandlingen ha fungerat väl ur både ett genomförandeperspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Upplägg och genomförande

Injektering genomfördes i sammanlagt 99 punkter jämnt spridda över samtliga högar inom området. Grönlutslam transporterades från Mönsterås och tippades i anslutning till Eriks hög. Blandning av slurry gjordes i en planblandare och pumpning utfördes med hjälp av en slurrypump. Totalt 63 ton torrt grönlutslam injekterades. Enligt ursprunglig plan skulle 120 ton torrt grönlutslam injekteras. Anledningen till detta var att hålrummen i högarna var så grova att de inte kunde hålla kvar slurryn, vilket till stor del beror på att högarna var omrörda och nyligen tippade på det nya området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05043

Statistik för sidan