Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot - verifiering

Diarienummer 2014-03460
Koordinator NORDIC RECYCLING AB
Bidrag från Vinnova 1 942 438 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som syfte till att undersöka möjligheten att på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt återvinna sällsynta jordartsmetaller (SSJM) från elektronikskrot. Ett mål var att identifiera återvinningsmetoder vilket har uppnåtts genom att projektet har tagit fram och vidareutvecklat metoder för att rena och utvinna SSJM från det fosforpulver som återfinns i lågenergilampor. Ett annat mål var att kartlägga förutsättningarna för etablering av återvinning i större skala har. Detta har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det vetenskapliga arbete som har gjorts under projektet har lett till förbättringar i de hydrometallurgiska metoder som finns för att återvinna sällsynta jordartsmetaller från fosforlampor, vilket lett till publicering av tre artiklar i vetenskapliga journaler. Vidare har en ny kontinuerlig process tagits fram för att rena fosforpulvret från de höga halter av kvicksilver som det innehåller. För närvarande är priset på de sällsynta jordartsmetaller som återfinns i fosforpulver väldigt lågt men i framtiden så borde det bli fördelaktigt med utvinning av dessa från fosforpulvret.

Upplägg och genomförande

Arbetet planlades till att initialt göras i två etapper. I första etappen gjordes det tester för att ta fram och verifiera hydrometallurgiska metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosforpulver. Parallellt så gjordes det marknadsundersökningar och investeringskalkyler för att bedöma ekonomin i detta. Osäkerheter i prisutveckling gjorde att man delade etapp 2 i två delar för att bättre kunna styra projektet och ta beslut för eventuella framtida investeringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.