Increased Innovation capacity and utilization of research and education for growth - IICUREG

Diarienummer 2013-02434
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att stärka Lunds universitets kapacitet för samverkan; tvärvetenskapligt, med akademiska aktörer, med industri och/eller offentliga organisationer och bättre möta komplexa samhälleliga utmaningar. Projektet har: -Definierat behov som grund för valoriseringsprocesser -Designat/etablerat en struktur för samverkansplattform (generisk prototyp) med öppen innovation -Inlett nationell samverkan för tydliggörande av mätsystem och uppföljning av innovationsverksamhet -Testat/prioriterat studentinitiativ som skall integreras och systematiseras

Resultat och förväntade effekter

Med dedikerade samverkansexperter som resurs i starka miljöer förväntar vi se en effekt i: -ökat idéflöde -Attitydförändring Utvecklade valoriseringsprocesser syftar till mer effektiv hantering, med optimerad kapacitet. Samverkansplattformen ger en prototyp som illustrerar samverkan mellan olika aktörer, ett koncept som kan utvecklas. Tydliga förutsättningar för mätsystem och uppföljning av innovationsverksamhet innebär ökad skärpa i utveckling av egen verksamhet. Arbetet med studentinitiativ ger en ökad medvetenhet om hur vi kan sam-agera och bidra till högre effekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på prioriterade utvecklingsområden för Lunds universitet. Som ett fullfakultetsuniversitet innebär utvecklings- och förändringsarbete mycket fotarbete för att olika delar skall ha en medveten attityd och arbeta tillsammans med gemensamt mål för nyttiggörande i ett bredare perspektiv. Genomförandet av fas 1 och utveckling av fas 2 har vävts samman mellan de som arbetat i aktiviteter och styrgruppen som förankrat fas 2 med universitetets olika fakultetsledningar, för att inför nästa steg prioritera utifrån de resultat som man nått efter fas 1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.