Implementering av innovationssystem i Motala kommun

Diarienummer 2014-01568
Koordinator Motala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 2 560 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att Motala kommun med stöd av Ledningssystem för innovation SIS-CEN/TS 16555 skulle implementera ett innovationssystem och sprida erfarenheter från arbetet till andra organisationer. Ett innovationsledarnätverk är organiserat och utbildat för fortsatt implementering och utveckling av innovationssystemet. En stödjande struktur har byggts upp parallellt med aktiviteter för att stärka en innovationsfrämjande kultur. Kontinuerlig spridning av erfarenheter, material och metoder har skett i många olika sammanhang under hela projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Motala kommun har påbörjat implementeringen av innovationssystemet och har organiserat för en fortsättning och en utveckling. Konkreta stöd har utvecklats i form av innovationshandbok med processbeskrivning och metoder, applikation för att slussa idéer samt enkät som mäter chefernas uppfattning om vår innovationsförmåga. Priset Årets medarbetarinnovation, symbolvärdet i ett inrättat kreativt rum, 1700 informerade medarbetare och ett påbörjat arbete med förbättrade arbetsplatsträffar bidrar till ett innovationsfrämjande klimat.

Upplägg och genomförande

Implementeringen påbörjades i åtta förstaenheter för att utveckla arbetssättet för innovation. 1700 medarbetare i Motala kommun har deltagit i informations-och utbildningstillfällen under projekttiden. Fokus för kompetensutvecklingsinsatserna har varit innovationsledarnätverket och strategiska nätverk. Priset Årets medarbetarinnovation har delats ut för tredje året och bygger på publicerade Månadens goda exempel. Spridning har skett till 2100 externa personer i samband med erfarenhetsutbyten samt nationella och regionala seminarier.

Externa länkar

Reportagen Månadens goda exempel och Årets Medarbetarinnovation publiceras även på www.motala.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.