Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag?

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 182 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av Design thinking (DT) i svenska företag. Projektet bestod av tre arbetspaket: ett kollaborativt projekt om implementering av DT hos Ericsson. en studie av DT i svenska företag där en slutsats är att svenska företag är relativt omogna och en konceptutveckling av ´Innovation Playground´ där företag har fått prova på DT. Ett stort fokus har lagts på att sprida kunskap från utländska företag till de svenska. Utöver vetenskapliga bidrag har vi hållit seminarier, lanserat en podcast och skrivit case.

Resultat och förväntade effekter

Tre förväntade resultat, alla med praktisk användbarhet: - Kunskap om Design thinking och hur det kan användas i ett svenskt kontext, speciellt relaterat till managementkoncept och dess införande. Avhandling och artiklar. - Ett ramverk för att förstå och implementera Design thinking, som kan användas i praktiken har publicerats. - Utveckling av casebeskrivningar från studierna i USA och Tyskland pågår. - Vi har utvecklat seminarier, en Chalmerskurs, en podcast och artiklar om våra studier. - Vi har samskapat ett nätverk för DT-praktiker i USA (DTX), intresse finns även i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom ramen för tre arbetspaket: Projektet med Ericsson var kollaborativt och kom att fokusera mycket på förmågebyggande. Innehållet i Design Thinking Playground fokuserade på att introducera företagen till Design thinking, överföra kunskap från tidigare projekt och ge dem möjlighet att prova ansatsen. Stort fokus har också lagts på forskning, att bidra till kunskapsuppbyggnad kring managementkoncept och DT specifikt, där vår forskargrupp etablerat sig som ledande. Ett stort internationellt nätverk har också byggts upp genom DTX och konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.