Holografisk teknologi i byggprocessen

Diarienummer 2016-01922
Koordinator BOLDARC AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vidareutveckla en projektidé, samt att upprätta en projektgrupp. Målet med projektet var att, genom vidareutveckling av den initiala projektidén och upprättande av en projektgrupp, skapa de förutsättningar som krävs för att BoldArc ska kunna ansöka om Stora innovationsbidraget. Syftet med detta projekt har uppfyllts, BoldArc har fått in värdefull feedback för att vidareutveckla projektidén och en projektgrupp har upprättats. Projektets mål har också uppfyllts i och med att önskvärda förutsättningar för att ta projektet vidare har skapats.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och resultat för projektet var att den initiala projektidén skulle ha vidareutvecklats och en projektgrupp sammansatts. I och med att projektet kommer att leda till en förfinad projektidé och att det nu finns en projektgrupp på plats har ett önskvärt resultat och förväntade effekter uppnåtts. Projektgruppen består både av kommersiella aktörer och av ett forskningsinstitut. De kommersiella aktörer som kommer att ingå i projektgruppen är PEAB, WSP Group, Bjerking och C.F. Møller och det forskningsinstitut som kommer att ingå i projektgruppen är SICS.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med analys av relevant mjuk- och hårdvara på marknaden. Parallellt genomfördes en undersökning för att identifiera forskningsinstitut med relevant inriktning, samt aktörer inom byggbranschen som kan vara intressanta att inkludera i projektgruppen. Det hölls en workshop för BoldAR med de kontaktade organisationerna där deltagarna presenterade sina roller och sina respektive verksamheter vilket följdes av en brainstorming gällande BoldAR´s tillämpningsområden. Efter avslutade workshops tecknades samarbetsavtal med utvalda aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.