HIT - Vätgasinfrastruktur för transport

Diarienummer 2013-02751
Koordinator Vätgas Sverige Ideell Förening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenska aktörer har i en bred process tagit fram ett faktabaserat kunskapsunderlag kring vätgas som fordonsbränsle samt förslag på plan för dess infrastruktur i Sverige till 2020.

Resultat och förväntade effekter

Den svenska delen av EU TEN-T-projektet HIT har tillgodosett projektdeltagarnas behov av faktabaserad kunskap och specifika data vad gäller vätgas som drivmedel i Sverige. Genomlysning har skett av klimat, miljö, samhällsekonomi, näringslivsutveckling och nya arbetstillfällen, givet de specifika faktorer vi har i Sverige (energimix, infrastruktur, regelverk, köpkraft, etc). Ett uppdaterat underlag av denna typ har hitintills saknats. Resultatet ger svenska myndigheter och privata aktörer möjlighet att fatta bättre underbyggda beslut och lägga mer realistiska planer.

Upplägg och genomförande

- Projektledare för HIT var nederländska ministeriet för infrastruktur och miljö. - övriga partners kom från Frankrike, Danmark och Sverige. - Vätgas Sverige var formell svensk partner. - Trafikverket var nationell myndighet ansvarig relativt EU. - Sweco konsulterande som projektledare för den svenska delen. - Ett trettiotal nationella partners från företag, institut och myndigheter har medverkat i en svensk projektgrupp. - Fem workshops har genomförts med projektgruppen där specifika frågor, synpunkter och förslag har fångats in på ett framgångsrikt och effektivt sätt.

Externa länkar

6 minuters film om HIT-projektet och vätgas som drivmedel HIT-projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.