Hantering och återvinning av material med kolnanorör utan risker för miljö och hälsa

Diarienummer 2017-03271
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials
Bidrag från Vinnova 3 125 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Nanotekniken möjliggör nya lösningar för att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Dock ställer den ökande användningen av nanomaterial också nya krav på återvinning och omhändertagande av uttjänta produkter - för att säkerställa att detta görs på ett resurseffektivt sätt utan risker för människa eller miljö. Det övergripande syftet med projektet är att skapa mer kunskap kring möjligheter och risker vid slutligt omhändertagande av plastkompositmaterial som innehåller kolnanorör, med särskilt fokus på pyrolys för materialåtervinning.

Förväntade effekter och resultat

Ett resurseffektivt och säkert sätt att hantera uttjänta produkter av plastkompositmaterial innehållande kolnanorör är en förutsättning för att kunna utnyttja och utveckla den fulla potential som finns i denna typ av material. I projektet kommer vi att studera potentialen i återvinning av kolnanorör från plastmatriser samt processerna kring det slutliga omhändertagandet av plastkompositer med kolnanorör utifrån ett riskperspektiv. Kunskapen som generas förväntas ha stark bäring på hur branschen i framtiden omhändertar och återvinner dessa material.

Planerat upplägg och genomförande

De två mest centrala delarna av projektet är a) Pyrolysförsök (materialåtervinning) och b) Förbränningsförsök (energiåtervinning). I den förstnämnda delen avser vi att studeras förutsättningarna för att återvinna kolnanorör från olika plastmatriser och i den andra, huruvida oxidationen av kolnanorören under förbränning är fullständig eller om rester av kolnanorör återfinns i botten- eller flygaska. I projektet ingår även en del kring utveckling av mätmetoder samt en riskanalys där möjliga risker vid det slutliga omhändertagandet av materialet identifieras och adresseras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.