Hållbara cykelnät - Gränsöverskridande verktyg för hållbar cykelvänlig stad

Diarienummer
Koordinator Spacescape AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla metoder eller tjänster för förbättrad kunskap om vilka investeringar i cykel och annan infrastruktur som är (kostnads-) effektiva i att bidra till en ökning av cykeltrafiken. Målet var att identifiera olika former av verktyg på olika skalnivåer och utifrån olika behov. även en systematik kring måluppföljning var en del av målsättningen för projektet. Genom workshops och nätverkskontakter har ett kunskapsbehov gällande cykelplanering identifierats, specifikt vad gäller metoder för att analysera kundnöjdhet och stadsbyggnadskvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Förslag till metod- och analysverktyg har tagits fram och presenterats i ett erbjudande ställt till kommuner. Erbjudandet pekar på behovet av att med ett enkelt verktyg kunna beskriva styrkor och brister i nuvarande nät som stöd för framtida cykelplanering. Metoderna bygger på tillgänglig forskning och empiri inom stadsbyggnad och trafikforskning och föreslås utvecklas ytterligare inom ett framtida konsortium, för att kunna kvalitetssäkra stadsplaneringens olika faser. Förväntade effekter är kostnadseffektivitet i offentlig förvaltning samt en ökad andel cyklister.

Upplägg och genomförande

I den inledande fasen av projektet genomfördes ett uppstartsmöte samt två workshopar. Deltagande parter träffades för att diskutera idéutveckling och möjliga slutprodukter av projektet, identifiera kunskapsbehov samt behovet av tjänster gällande cykelplanering och slutligen formera tjänstepaket med analysverktyg för cykelnätsanalys. Ett erbjudande om deltagande i ett framtida konsortium och om möjlighet att testa analysverktygen formulerades och sändes ut till kommuner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.