H-segment

Diarienummer
Koordinator BROGREN INDUSTRIES AB - Brogren Industries
Bidrag från Vinnova 3 023 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet var att ta fram metodik för att effektivt omsätta kund- och komponentkrav till en definierad produktionsprocess. Den svåraste och mest kritiska delen avsåg införandet av simuleringskapacitet i företaget vilket är nödvändigt för att i framtiden kunna erbjuda marknaden rätt produkter och tjänster. Metodik och processer har testas vid framtagning av en demonstrator. Genomförandet och resultatet av projektet är vägledande för företagets framtida arbetssätt.

Resultat och förväntade effekter

Företaget har lyckats att ta fram en process som beskriver hur företaget gör för att ta hand om kunders övergripande kravbild samt kravbild på komponent nivå. Företaget arbetar nu vidare med de efterföljande kvalificeringsstegensystemkvalificering, metodkvalificerig samt kvalificering på artikelnivå. Utfallet av svets- och formsimuleringen blev tillfredsställande och detvisade sig att simuleringsarbetet gav resultat snabbare än vad företaget kalkylerat med vilket medförde att arbetet med demonstratorn blev framgångsrikt. Demonstratorn blev enligt erfarna bedömare godkänd.

Upplägg och genomförande

Företaget valde att ta fram en modell som beskriver hur företaget skall jobba med simulering. Modellen utgår från workshops inriktade mot frågeställningar kringhur skall produkt och ingående material ska se ut i varje processteg för att slutresultatet skall uppfylla kund- och komponentkrav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.