Grönt ljus för Brasilien Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken genom förbättrat bränsleutnyttjande

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Green Light Optimal Speed Advisor (GLOSA) syftar till att minska miljöpåverkan av stadsbusstrafik genom förbättrat bränsleutnyttjande. De två målen med projektet har uppfyllts: - En prototyp av GLOSA-systemet har installerats och testats i Curitiba, Brasilien. - Volvos brasilianska dotterbolag, Volvo do Brasil, har deltagit aktivt i genomförandet och avtal om partnerskap har ingåtts med staden Curitiba, URBS (Urbanização de Curitiba, den lokala trafikmyndigheten) och en lokal bussoperatör.

Resultat och förväntade effekter

De lärdomar och erfarenheter vi fått under projektets gång ligger till grund för en kravspecifikation för installation av systemet på en hel busslinje. Det långsiktiga målet är att minska bränsleförbrukningen med 20 % på de busslinjer som utrustas med GLOSA-systemet. även ett jämnare trafikflöde kommer systemet bidra till att uppnå.

Upplägg och genomförande

Projektet Grönt ljus för Brasilien Fas A har genomförts i samarbete mellan Lindholmen Science Park, Volvo Technology och CONSAT. Volvos brasilianska dotterbolag, Volvo do Brasil, har deltagit aktivt i genomförandet och avtal om partnerskap har ingåtts med staden Curitiba, URBS (den lokala trafikmyndigheten) och en lokal bussoperatör. Samtal har även förts med Universidade Federal do Paraná i Curitiba om deltagande i Fas B i projektet samt med FINEP och BNDES beträffande finansiering av insatserna från brasilianska partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.