Gränssnittet mellan design och produktutveckling

Diarienummer 2012-02948
Koordinator Swedish Surface Designers Network
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets huvudmål är att öka och sprida kunskapen och gränssnittet mellan industridesign och produktutveckling till tillverkande företag. Syftet med projektet är att öka kunskapen om gränssnittet mellan design och produktutveckling som ryms inom begreppet formbestämning. Projektet svarar väl upp mot dessa fastställda mål och syfte så samverkan mellan Swesurf och Tunga fordon gjort att olika specialistkompetenser kunnat tillämpas. Arbetet med att sprida resultatet av projektets insatser är en kontinuerlig process som kunnat initieras tack varje projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal aktiviteter och resultaten av dessa är väl dokumenterade i slutrapporten. Denna blir därigenom en värdefull resurs både för de företag som medverkade i projektets genomförande och i spridningsarbetet som sker genom branschföreningen Swesurf som samlar ett stort antal relevanta medlemsföretag.

Upplägg och genomförande

Projektets olika aktiviteter har organiserats av branschföreningen Swesurf tillsammans med medlemsföretag i Tunga Fordon. Detta har gjort det möjligt att med kort startsträcka samla viktiga aktörer för projektets genomförande enligt upprättad projektplan. Detta möjliggjorde att insatserna kunde ske under de två månader projekttiden löpte. Vissa insatser är mer långsiktiga och fortsätter även efter projekttiden: två exempel på detta är att praktikplats och examensarbeten med studenter på Digital Design vid Campus i12 vilka äger rum under perioden mars-juni månad 2013.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.