Göteborg, en test-arena för akustiska åtgärder

Diarienummer 2013-01882
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 278 700 kronor
Projektets löptid juli 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att förbereda en 1B ansökan för att etablera Göteborgs stad som test-arena för innovativa lösningar för en bättre ljudmiljö. Detta inkluderade en behovsanalys, bildande av ett konsortium och etablering av en eventuell referensgrupp. Dessutom diskuterades den tekniska och administrativa strukturen som behövs för att lyckas med etableringen av testbädden. Resultat från detta arbete användes i en 1B ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Ett konsortium bildades bestående av Chalmers, SP, Göteborg stad (miljö och trafik kontoret), älvstranden Utveckling AB och trafikverket. Ett första urval av möjliga fysiska testområden genomfördes. En preliminär kravprofil för den virtuella testbädden definierades, för att säkerställa realiserbarheten av den virtuella testbädden. En referensgrupp etablerades som har en nyckelroll som rådgivare och utvärderare i projektet.

Upplägg och genomförande

En behovsanalys genomfördes som visade ett stort intresse från tillverkare och konsultföretag inom akustisk miljöteknik för användningen av testinfrastrukturen. Behovsanalysen lades till grund för en 1B ansökan och en eventuell utformning av testbädden. Konsortiet bestående bestående av Chalmers, SP, Göteborg stad (miljö och trafik kontoret), älvstranden Utveckling AB och Trafikverket diskuterade den administrativa och tekniska strukturen av testbädden. Kontakt togs med Business Region Göteborg för att placera testbädden som en del av Göteborgs innovationsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.