Göra mer med mindre: Nya tekniker för DNA-analys vid bombningar och terrorism.

Diarienummer 2012-01531
Koordinator Rikspolisstyrelsen - Polismyndigheten i Stockholms län, Kriminaltekniska roteln
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Terroristattacker med bombsprängningar är ett stort hot mot säkerheten i vårt samhälle och en koppling till tillverkaren är av största vikt. Dagens DNA-analys är tillämpbar för de flesta typer av biologiskt material, men små mängder cellmaterial på bombdelar utgör dock en stor utmaning. I detta projekt har flera strategier och metoder optimerats med avseende på en ökad känslighet. En strategi där man använder sig av de metoder som optimerats inom projektet har visat sig ge ökat antal DNA-profiler då prov med lite DNA analyseras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit med kunskap som kommer att leda till förbättrad DNA-analys från så kallade kontaktspår, t.ex. på bombdelar efter terroristdåd med små mängder DNA. Genom att välja optimal spårsäkring, extraktionsmetod och ett effektivt enzym kan känsligheten ökas. Spår med små mängder DNA och även degraderade prover eller prov med inhibitorer kan nu analyseras framgångsrikt. En förväntad framtida effekt är att rättsväsendet får förbättrade verktyg för att kunna lösa brott med sprängningar, vilket i sin tur ger en ökad lagföring och ett rättssäkert samhälle för medborgarna.

Upplägg och genomförande

Olika delar i processen för DNA-profilering har undersökts genom analys av simulerade spår och destruerade bomber. För att spegla verkliga scenarier har bombtekniker producerat explosiva föremål som sedan oskadliggjorts eller detonerats. Därefter har DNA säkrats, extraherats och analyserats med de metoder som i studien visat sig vara de mest optimala på simulerade spår. Detta upplägg har gett goda resultat som visar att de optimerade metoderna fungerar på flera olika typer av spår. Prover som har liten mängd degraderat DNA med inhibitorer ger ändå en DNA-profil från tillverkaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.