Godsvärderingsstudie VTTV och överflyttning mellan transportslag

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att möjliggöra samhällsekonomiska analyser av robusthet och punktlighet för godstrafiken samt värdera överflyttning mellan transportslag. VTTV (Value of Transport Time Variability) är en förutsättning för dessa typer av analyser. Projektet har tagit fram en metod för att estimera VTTV. Med denna metod är vi ett steg närmare att kunna genomföra de önskade analyserna. Ett andra mål har varit att öka kunskapen om VTTV för svenska förhållanden samt konsekvenserna av bristande tillförlitlighet hos godstransporter, vilket görs med bland annat bifogad rapport.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ny beräkningsmetod för att estimera VTTV, samt ny kunskap om effekter och kostnader av förseningar hos godstransporter. Kunskapen om vilka kostnader som uppstår till följd av bristande tillförlitlighet har tidigare varit dålig. Om metoden används för att ta fram nya värden kommer det ge Trafikverket nya möjligheter att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder som förbättrar tillförlitligheten (dock krävs även andra framsteg för att kunna göra kompletta kalkyler). Förhoppningsvis kan det på sikt bidra till mer tillförlitliga transporter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av personer från fem olika organisationer som arbetat tillsammans. Till viss del har ansvar för olika delar delats ut på olika parter, men resultat och metod har stämts av med gruppen. Bidrag i form av feedback och goda råd från godstransportbranschen har givits av projektets referensgrupp. Projektet har omfattat litteraturstudier, matematisk härledning av mikroekonomisk modell och estimeringsmetod, genomgång av effekter och kostnader pga förseningar, intervjuer med och enkäter till företag samt en genomgång av inträffade större avbrott på järnvägen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.