Global Award for Entrepreneurship Research

Diarienummer 2012-04081
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att årligen belöna världsledande forskning inom entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Målet är vidare att etabelera och utveckla Global Award for Entrepreneurship Research som sådant, men även att betona vikten av den kunskap denna forskning representerar och på vilka sätt denna kunskap kan förklara samband rörande tillväxt, ekonomisk utveckling, samt entreprenörskapet och innovationers betydelse därför.

Resultat och förväntade effekter

Utöver att Global Award sedan instiftandet har etablerats, och fortsätter vinna mark som det mest prestigefyllda forskningsutmärkelsen i sitt slag, är den kunskap som pristagare representerar flitigt använd i forskningsprojekt, antologier och publikationer av Entreprenörskapsforum och andra ledande aktörer inom området. I det senare avseendet spelar Global Award en nyckelroll och de forskare som genom åren mottagit priset framstår som goda ambassadörer för Global Award och de bakomvarande organisationerna.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs i en årscyklisk process. Nomineringar till Global Award for Entrepreneurship Research görs av ca 900 forskare över hela världen som är inbjudna att nominera. En autonom Priskommitté väljer ut vissa av de nominerade forskarna och låter forskare utvärdera deras akademiska arbete. Priskommittén beslutar därefter självständigt och slutgiltigt vem som tilldelas priset. Detta ger en rigorös process som säkertsäller den akademiska verkshöjden hos respektive pristagare. Utöver detta tillkommer en rad kunskapsöverförande aktiviteter.

Externa länkar

The official web site of the Global Award for Entrepreneurship Research.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.