GigaHertz Centrum Etapp 4

Diarienummer 2015-01671
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppdraget för GHz Centrum är att bedriva gemensam forskning i utvalda högfrekvensteknologier och föra resultaten från Chalmers och institutet till en industriell exploateringsfas, särskilt via deltagande företagsparter. Mål för Etapp 4 (Etapp 1-4): 40 (180) publikationer i internationella tidskrifter och konferenser . Målet uppnått 44 (200). 5 (15) överföringar av teknologi från Chalmers & institut till företag. Målet delvis uppnått (2) och nästan helt uppfyllt för Etapp 1-4 (14) 4 (10) examinerade doktorer. Målet delvis uppnått (2) och med råge för Etapp 1-4: 14

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat ny kunskap inom mikrovågselektronik och utbildat nya doktorer i 5 projekt. Detta har använts i företag på olika sätt: Anställningar, patent, tekniköveröverföring och tillväxt. På Chalmers har vi publicerat resultat i vetenskapliga tidskrifter och utexaminerat doktorer.

Upplägg och genomförande

Upplägget har bestått i att tillsammans genomföra fem tekniska projekt inom mikrovågsteknik mellan Chalmers o flera industriparterns med olika bransch, lokalisering och storlek. Centrala slutanvändare har funnits inom telekom, säkerhet och rymd, alla viktiga för trådlösa system och därigenom svensk konkurrenskraft. Upplägget har varit mycket lyckat med stort engagemang och samverkan från deltagande forskare och parter. Detta är bevisat i indikatorer för industriellt genomslag, vetenskapliga publikationer, doktorer och konkreta fallstudier, sk "success stories".

Externa länkar

GHz Centrums hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.