Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 3

Diarienummer 2017-05354
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att: -skapa bättre förutsättningar för interoperabilitet och innovation inom svensk hälso- och sjukvård -bygga kompetens för hur arbete med att sätta standarder i användning behöver bedrivas -testa anpassning till internationella standarder -skapa process för fortsatt anpassning

Förväntade effekter och resultat

Att ha omsatt teori i praktik för hur man implementerar internationella standarder i svensk hälso- och sjukvård. Detta ska resultera i ett genomarbetat arbetssätt för bedömning av en standards lämplighet. Det ska också visa för hur man går från en informationsmängd i en given vårdprocess till en, enligt internationella standarder, lagrad datamängd i ett vårdinformationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras av grupp sammansatt av specialister från flera landsting, aktörer inom vård-IT och leverantörer inom det medicinsktekniska området. Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i ett arbetssätt som beskrivits i föregående projekts fas. Under arbetets genomförande arbetssättet att utvärderas och förbättras, samt erfarenheter av de olika standarderna att dokumenteras. Detta ska sedan testas i ett hackaton eller motsvarande, där externa aktörer kan delta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.