Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 3

Diarienummer 2017-05354
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att: -skapa bättre förutsättningar för interoperabilitet och innovation inom svensk hälso- och sjukvård -bygga kompetens för hur arbete med att sätta standarder i användning behöver bedrivas -testa anpassning till internationella standarder -skapa process för fortsatt anpassning

Förväntade effekter och resultat

Att ha omsatt teori i praktik för hur man implementerar internationella standarder i svensk hälso- och sjukvård. Detta ska resultera i ett genomarbetat arbetssätt för bedömning av en standards lämplighet. Det ska också visa för hur man går från en informationsmängd i en given vårdprocess till en, enligt internationella standarder, lagrad datamängd i ett vårdinformationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras av grupp sammansatt av specialister från flera landsting, aktörer inom vård-IT och leverantörer inom det medicinsktekniska området. Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i ett arbetssätt som beskrivits i föregående projekts fas. Under arbetets genomförande arbetssättet att utvärderas och förbättras, samt erfarenheter av de olika standarderna att dokumenteras. Detta ska sedan testas i ett hackaton eller motsvarande, där externa aktörer kan delta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.