Frystorkning - säker och enkel termisk behandling av avloppsslam

Diarienummer 2012-01404
Koordinator FriGeo AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juli 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Genom kontrollerad frysning och upptininga av avloppsslam kan mycket höga torrhalter uppnås. Om ett storskaligt system finns en stor potential för att konkurrera med trum- och bandtorkar inom segmentet torkning av avloppsslam. Målet med planerings projektet var att identifiera teknikska, miljömässiga och sociala krav som är nödvändiga att uppfylla för att lansera Frys torkning med FriGeo metoden som ett alternativ till traditionella trum- och bandtorkar.

Resultat och förväntade effekter

Vår förhoppning var att genom detta plateringsprojekt kunna föra samman specialistkompetens från Luleå tekniska Universitet med ´stake holders i UK och på Isle of Man´. Genom denna process förväntade vi oss ha definiera framgångsfaktorer för storskalig frystorkning. Vi förväntade oss också att kunna kartlägga termiska egenslaper hos slammet och därmed definiera designkriterierna för en storskalig utrustning.

Upplägg och genomförande

Den termiska analysen utfördes genom tester i Lab skala samt pilottester på plats hos en stakeholder. För och nackdelar med traditionell teknik diskuterades med drift- och ledningspersonal. Hälsoaspekter såväl för driftpersonal samt för omgivningen identifierades via strukturerade riskanalyser. Befintliga efterbehandlingsalternativ identifierades och logistik kedjor kartlades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.