Från problem till produkt- ackumulering av näringsämne i mikroalger

Diarienummer 2017-03301
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Skogens biomaterial och teknologi
Bidrag från Vinnova 3 999 536 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att omvandla avfall och restprodukter som avloppsvatten och rökgaser till värdefulla produkter på ett miljömässigt hållbart sätt. (Nord-) svenska fotosyntetiska mikroorganismer (alger och cyanobakterier) odlas på lokalt avloppsvatten och rökgas för att producera biomassa. Detta tillvägagångssätt kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen återvinna viktiga ämnen från förorenat vatten och samtidigt tillåta produktion av smart biogödsel och biochar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att bidra till att nå följande miljömål: minskad klimatpåverkan, ren luft, en giftfri miljö, noll eutrofiering, hållbara skogar. Detta kommer att uppnås genom att skapa möjligheter för nya verksamheter baserade på minskning av koldioxid från rökgaser, näringsämnen från avloppsvatten och omvandling av dessa rester till värdefulla produkter, såsom biogödsel och biochar som kommer att användas för att främja tillväxten av skogsplantor och jordbruksväxter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande fyra arbetspaket: WP 1 med inriktning på produktion och karakterisering av råmaterial som mikroalger och extraktionsrester WP 2 behandlar extraktion och utnyttjande av kväve- och fosforrika fraktioner; WP 3 hydrotermisk karbonisering av algbiomassa och karakterisering av produkter; WP4 med inriktning på genomförbarhetsstudie för implementering och uppskalning av potential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.