Från idé till affär - framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet

Diarienummer 2016-02653
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att identifiera väsentliga förutsättningar för att innovativa idéer inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna utvecklas till kommersiella produkter, tjänster och processer. Analysen har gjorts med särskild hänsyn till företagens möjligheter att välja strategier för att initiera och exploatera innovativa idéer.

Resultat och förväntade effekter

Företag vars idéer kommersialiserats var något yngre och hade något fler anställda än de som (ännu) inte hade nått marknaden. En femtedel av projektidéerna hade kommersialiserats, och för de flesta andra pågick utvecklingsarbetet ännu. De viktigaste hindren för kommersialisering var att projektidén var alltför komplex och att marknaden var för liten. Synpunkter från Bygginnovationens affärsråd upfattades ofta vara användbara och ledde i första hand till att projekten förstärktes med kompletterande expertis.

Upplägg och genomförande

Innovations- och planeringsbidrag för 87 projekt inom Bygginnovationen listades och analyserades. En workshop hölls med byggsektorexperter där dokumentation från fem representativa projekt studerades i detalj. Resultatet lades till grund för att utforma en enkät som sändes till 76 bidragsmottagare. Analysen av 62 svar gällde bl a orsaker till att idéer ännu inte hade kommersialiserats samt bidragsmottagarnas åsikter om de synpunkter som hade lämnats av Bygginnovationens affärsråd.

Externa länkar

Projektsida på Chalmerswebben

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.