Framtidens Urbana Försörjningssystem

Diarienummer 2013-02307
Koordinator Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för Urban Magma är att bygga en internationellt konkurrenskraftig miljö för innovation, forskning och tillväxt kopplat till hållbara försörjningssystem. Visionen är långsiktig och är inte uppnådd. Dock har utvecklings- och mobiliseringsprojektet bidragit till att några mål på vägen mot det långsiktiga målet har uppfyllts. Dels visat att fokusgrupper utifrån stadens behov fungerar som innovationsmiljöer, dels genom att konferensen Meeting Point Urban Magma redan under projektperioden är flerårig.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att styrning och organisering för att genomföra den strategiska idén har etablerats och förankrats hos parterna bakom satsningen. Resultaten är att Urban Magma styrelse, processledning samt metod för att öka innovation och tillväxt med fokusgrupper för att möta stadens efterfrågan är väl känd i regionen Vidare har Urban Magma resulterat i att finansiering för FoU projekt och systemförsäljning har ökat. Finansiering från EU och nationella program (mest Vinnova) matchas med både lokala och regionala offentliga medel såväl som privata medel från företag.

Upplägg och genomförande

1.Styrning, organisation och mötesplatser/processer för den strategiska idén. Vi har genomfört strategier för omvärldsbevakning, internationalisering/export, innovationsupphandling, innovationsstödsystemet, genusperspektiv, kommunikation samt ökad finansiering. 2.Initierat och utvecklat 2-3 fokusgrupper. Projektet har utvecklat 4 fokusgrupper. 3.Metod och process för innovations och affärsaccelerator har testat på två case. 4.Identifiera befintliga/utveckla nya testbäddar har genomförts 5.Följeforskning för Urban Magma resultat och påverkan i regionen

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.