Framtidens Hållbara Material

Diarienummer 2017-02313
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 3 602 800 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Målet är att skapa en samlande arena kring beständighet och livslängd för att bidra till kostnadseffektiv och kvalitativ introduktion av nya, miljöanpassade, material och produkter på marknaden. Syftet är att ge företag och andra organisationer möjlighet att i ett tidigt skede i utvecklingen av nya polymera material och produkter ha tillgång till hela värdekedjan när det gäller beständighet och livslängd hos polymera material från kravställning, till prediktering, utvärdering, verifiering, metod- och material utveckling, standardisering och certifiering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till en branschöverskridande och aktiv testbädd inom beständighet/livslängdsteknik som kan fungera som en viktig katalysator som kan förenkla för industrin att undersöka möjligheten att byta ut konventionella fossilbaserade material mot nya miljöanpassade, biobaserade och/eller återvunna material i sina produkter. Projektet förväntas bidra till ökad kompetens i hela aktörskedjan och även till ökat samarbete såväl inom som mellan branscher för att resurseffektivisera och ge möjlighet till smarta val tidigt i en utvecklingsprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex arbetspaket och inkluderar såväl behovsanalys som framtagning av affärsmodell, detaljerad marknadskartläggning, hantering av ägarfrågor och IPR och framtagning av modell för kontinuerligt arbete med miljönytta. Centralt i projektet är fem stycken pilotprojekt, vilka är av olika karaktär men alla branschöverskridande. De syftar till att genom praktiskt arbete visa och utvärdera hur testbädden i framtiden kan fungera och är av yttersta vikt för att fånga upp användarnas behov och önskemål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.