Framtidens ersättningssystem hemtjänst och hemsjukvård

Diarienummer
Koordinator Östersunds kommun - Vård-och omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat och implementerat ersättningssystem för hemtjänst som ger utförare incitament som på individnivå styr mot mål och resultat. Systemen bygger på IBIC, ett nationellt behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk

Resultat och förväntade effekter

Projektets syfte och mål har varit ´att skapa ersättningssystem som ger incitament att på individnivå för olika målgrupper styra mot mål och resultat genom att arbeta med innovationer och utveckling genom att i verkligheten testa nya ersättningsmodeller. Modell med IBIC som grund som premierar måluppfyllelse på individnivå har testats och implementerats i Lund och körs fullt i hela verksamheten sedan jan-17. Modell har testats i Östersunds kommun och implementerats från hösten 2016.

Upplägg och genomförande

Modellen med IBIC som grund, brukaren och individuella mål i fokus har bidragit till målinriktat arbete som skapat vägar för nya arbetssätt/metoder, höjd känsla av kompetensutnyttjande, ökad kontinuitet hos brukaren och teamsamverkan, minskad sjukfrånvaro bland personal, förbättringsarbete i uppföljningsprocessen, förtydligade roller och ansvar på myndighet och utförarverksamhet. Då ersättningssystemet bygger på SOSFS och med IBIC (Individens Behov i Centrum) som grund är det möjligt att införa för många kommuner

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.