Forum för samverkan - följeforskning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Följeforskningen har resulterat i en skriftlig VINNOVA-rapport som innehåller en karaktärisering av Forumet, en litteraturöversikt över aktuell forskning, en historisk beskrivning av Forumets framväxt samt en diskussion av några centrala framtidsfrågor. Forskningen har också genererat material för tre vetenskapliga artiklar om hållbar omställning av transportbranschen, om den historiska omvandlingen av styrningen av transportsektorn samt om Forum som strategisk innovationsintermediär.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat nytta genom en fördjupad förståelse av Forums plats i samtiden och om villkoren för att driva innovationsarbete genom nätverkssamverkan. Målgruppen har varit Forumets centrala aktörer (styrelse, kansli, processledare i färdplanegrupper) såväl som andra organisationer och individer som har varit aktiva i Forum. Rapporten är av värde för aktörer med ett bredare intresse för innovation i transportsektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde på en relativt distanserad följeforskarroll där följeforskaren intar rollen som initierad observatör snarare än processunderlättare. Forskningsarbetet byggde på deltagande observation under styrelse-, arbets- och kanslimöten, på intervjuer samt på analys av skriftliga dokument. Under projektets gång växte inslaget av återkoppling till Forumet framför allt genom muntliga presentationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.