Förstudie Testbädd individcentrerad närsjukvård

Diarienummer 2012-02071
Koordinator Norrbottens läns landsting - FoU-enheten
Bidrag från Vinnova 288 100 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har etablerad en samverkan mellan partners och andra relevanta aktörer. En tydlig plan, ett ramverk och en struktur som beskriver utveckling och etablering av testbädden finns framtagen. Förstudien syftar till att skapa en modell för testbädden som stödjer utvecklingen av nya innovativa lösningar med ett ökat fokus på individen och det nätverk som finns kring personen, i form av närstående, vård- och omsorgsgivare samt övriga samhällsfunktioner, vilket leder till en högre kvalitet, en större trygghet och ett effektivare resursutnyttjande.

Resultat och förväntade effekter

En tydlig plan har tagits fram som beskriver upprättande av verklighetsanpassad(e) miljö(er) och utvecklandet av processer och arbetssätt för testbäddsverksamheten. Testbädden består av ett ramverk och en struktur inriktad på interaktivt lärande. Samverkan med relevanta aktörer med syfte att utveckla och etablera testbädden är etablerad. Förslag till en affärsmodell paketering av erbjudande är initierad. Avtal som reglerar hantering av immateriella rättigheter och nyttiggörande lyfts in i projektet. En fullständig projektansökan kommer att lämnas in.

Upplägg och genomförande

Förstudien har fungerat bra i samverkan med övriga partners. Förstudien har dessutom kompletterats med Kommunförbundet i Norrbotten och några kommuner. När det gäller brukare/patienter involveras dessa i utvecklingen av projektet. Projektgruppen har arbetat i workshopform samt arbetsgrupper med personliga och virtuella möten. Aktiviteterna har varit att etablera en konstellation, planera drift och finansiering. En behovsanalys utifrån användningsfall har genomförts och affärsmodell diskuterats. Samverkan och avgränsning med övriga förstudier har diskuterats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.