Förstudie spårteknik UH

Diarienummer 2017-05207
Koordinator INFRANORD AB - INFRANORD AB, SOLNA
Bidrag från Vinnova 640 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Metodik, produktionsteknik & maskinell utrustning för reparation, svetsning, riktning / justering och neutralisering av järnvägsspår Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och prioriteringen av dessa. Syftet med Huvudprojektet är att effektivisera underhåll och reparationer av järnvägsspåren i det svenska stamnätet, lokala järnvägsspår och i lokaltrafikens spårsystem såsom spåren för tunnelbanor och spårvagnar.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter Förstudien ger underlag som möjliggör riktade insatser på metodik för underhåll och reparationer, där de ger störst effekt i form av billigare och snabbare metoder samt mindre olyckor och kraftig minskning av belastningsskador hos underhållspersonalen. Förväntat resultat Vid en rundfråga till några erfarna praktiker inom branschen, hamnar man på en bedömd effektiviseringspotential på mellan 20 och 30 % för det Huvudprojekt som skall detaljplaneras under Förstudien. Projektet sker i samarbete med Infra Sweden 2030 och med Vinnovas stöd o. delfinansiering.

Planerat upplägg och genomförande

Undersökning av förutsättningarna för tekniköverföring från stål- och processindustri och till reparationer och underhåll inom svensk spårteknik. UH senaste 3 åren jämförs med behoven av FU/UH kommande 5 år. Urval och prioritering av arbetsmetoder. Metodstudier medelst syntetisk tidssättning SAM och ErgoSAM, som har IT-stöd Delprojekten är: Metoder o. maskiner Kabeldragning, skydd o. isolering Metoder m. syntetisk tidsättning Säker arbetsplats vid spåret Automation o. robotteknik Personsäkerhets- o. hälsorisker

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.