Forskning/läring och programme utvecklings aktiviteter relaterade till BSR Stars/StarDust

Diarienummer 2013-02381
Koordinator Innovation and Entrepreneurship Consulting - IEC
Bidrag från Vinnova 1 131 320 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med den fasen av forskningsprojektet har varit att analysera och syntesisera forskningsresultater för att ge input till och stödja BSR Stars management under planeringen av nästa fas av flagskepp aktiviteter, och kontribuera till innovations forskning. Projektet har resulterat i ett antal rapporter (follow-up analys av StarDust nätverk, StarDust slutrapport), artiklar och presentationer (på TCI konferens i Kolding September 2013, vid flera BSR Stars HLG möten, och vid intern VINNOVA seminarier), utkasten till BSR Stars 2.0, samt en PhD avhandling (maj 2014).

Resultat och förväntade effekter

De direkt resultaten är rekommendationen av en fokuserad inriktning för BSR Stars (att utveckla och implementera båda finansieringsinstrument och stöd/kapacitet byggande aktiviteter för aktörer i transnationella nätverk), samt andra övergripande rekommendationer relaterad till policy att stödja internationella innovationsprocesser. De förväntade effekter är en tydligare fokus för BSR Stars i framtiden, samt eventuellt vidare forskning på policy (och alternativa instrument) att främja internationella innovationsprocesser (med fokus på små företags engagemang).

Upplägg och genomförande

Projektet har implementerats genom en fallstudie av StarDust projekt ett BSR INTERREG-finansierat projekt fokusterat på transnationella aktiviteter mellan specialiserade forsknings- och innovationsmiljöer, kluster och SMF nätverk. Empiriska data har samlats från intermediärer som koordinera aktiviteter inom och mellan innovations noder, samt från företag och forskningsorganisationer som agera inom dessa noder. Data har analyserats, och slutsatser och rekommendationer har kommunicerats i ett antal projekt rapporter, konferens artiklar, samt en PhD avhandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.