Forskning & Samverkan - En strategi för ett starkare lärosäte

Diarienummer 2014-05615
Koordinator Malmö högskola - Innovation och utveckling
Bidrag från Vinnova 3 215 285 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag på en satsning för att understödja, följa upp och utveckla Malmö högskolas forskningssamverkan. Genom analys av intervjuer, litteraturgenomgång och studiebesök har projektet genererat värdefulla insikter och ökat kunskapen om hur arbetet med forskningssamverkan kan utvecklas. De konkreta åtgärdsförslag som presenteras riktar sig till olika delar av verksamheten och kan användas både i strategiska diskussioner samt i det operativa arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av en konkret lista med förslag på åtgärder för genomförande vid Malmö universitet. Listan kommer att utgöra en god grund för den fortsatta interna dialogen gällande forskningssamverkan inom lärosätet. De föreslagna åtgärderna har goda förutsättningar att utveckla kompetensen att samverka, främja relationerna till externa partners, gynna resursmobilisering och i förlängningen volymen och kvaliteten på den forskning som sker i samverkan med extern part.

Upplägg och genomförande

Projektet har initierats centralt men projektgruppen har utgjorts av forskare från verksamheten. Projektet bygger på insamlad data i form av studiebesök vid andra lärosäten, genomgång av relevant litteratur, samt intervjuer med representanter från ledningen, forskare från tre olika interna miljöer och sju externa samarbetspartners. Materialet har analyserats kvalitativt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.