Formulering av rekombinant spindeltråd till matriser för cellodling

Diarienummer
Koordinator Spiber Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Matriser för cellodling och vävnadsrekonstruktion kan tillverkas av rekombinant spindeltrådsprotein. Syftet med detta projekt var att studera hur två identifierade processparametrar kan användas för att styra bildandet av matriser. Denna kunskap ger företaget underlag för utformning av en automatiserad tillverkningsprocess samt val av analysmetoder för rutinkontroll av kvaliteten hos matriserna.Företaget har nu inlett diskussion med tillverkare av processutrustning. Däremot harföretaget inte tagit något slutgiltigt beslut angående patentering visavi företagshemlighet.

Resultat och förväntade effekter

Vid tillverkning av matriser från spindeltrådsprotein kan två parametrar varieras. Detta påverkar egenskaperna hos matrisen och bör därför beaktas vid utformningen av tillverkningsprotokollet. De egenskaper som har studerats inom detta projekt är: tid för filmbildning, tjocklek, viskoelasticitet, hydrofobicitet, sekundärstruktur, samt ytans morfologi. Dessa egenskaper påverkar hållfasthet och biokompatibilitet hos matriserna. Analys av t ex hydrofobicitet och ytmorfologi bedöms som lämpliga kontroller för att säkra en konsistent produkt.

Upplägg och genomförande

Proteinlösningar producerades av Spiber Technologies AB enligt aktuell tillverkningsmetod. Matriser tillverkades under definierade förhållanden de kritiska parametrarna varierades en i taget. Proverna analyserades av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut: Kemi, material och ytor (f d Ytkemiska institutet). Bland annat användes Ramanspektroskopi, FTIR-ATR och elektronmikroskopi (SEM). Resultaten utvärderades kontinuerligt vid gemensamma diskussioner för att ge vägledning för efterföljande försök. Samtliga analysresultat har sammanställts i en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.