Fördjupad utvärdering MaaSpilot UbiGo Stockholm (Eccentric)

Diarienummer 2017-04479
Koordinator Stockholms Stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 302 673 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Denna ansökan avser utvärdering av hur en tjänst för kombinerad mobilitet kan påverka resvanor. Vidare undersöks kundernas motiv och drivkrafter för att delta respektive avsluta sitt deltagande i MaaS-tjänsten. Utvärderingen genomförs med konsultstöd och bakom ansökan står SL/trafikförvaltningen SLL, UbiGo Innovation samt Miljöförvaltningen Stockholms stad. Själva MaaStjänsten utvecklas av UbiGo Innovation med delfinansiering från Civitas Eccentric utanför denna ansökan. Ambitionen är att få med kollektivtrafik, taxi, traditionell bilpool, hyrbil samt lånecykel.

Förväntade effekter och resultat

Ökad kunskap om planerad MaaStjänsts effekt på: - resvanor; - intäkter till kollektivtrafiken; - kundernas/resenärernas motiv och drivkrafter; - testa modell för effektutvärdering.

Planerat upplägg och genomförande

Resvaneundersökningen omfattar upp till 200 hushåll eller maximalt 500 personer. Den genomförs två gånger. Först i samband med att deltagarna går med i MaaStjänsten, för att kartlägga deltagarnas resvanor precis innan övergång till MaaS-tjänst. Därefter uppföljning efter 12 månader då MaaStjänsten är i gång och deltagarna har fått prova på. Undersökningen genomförs med hjälp av Trivectors TRavelVU, en app som mha GPS skapar en reselogg. Deltagarnas drivkrafter och motiv till att använda MaaS-tjänsten kartläggs med hjälp av en enkätundersökning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.