Fördjupad branschkartläggning av den maritima näringen i Sverige ett bidrag till en kontinuerlig omvärldsanalys

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för sjöfart och marin teknik
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet var att bidra till att fördjupa kunskapsunderlaget om den maritima näringen. Detta mål har studien uppnått till stora delar.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter av studien var ett ökat intresse för den maritima näringen, både ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Dessa effekter har uppnåtts på flera sätt.

Upplägg och genomförande

Studien har analyserat den maritima näringen genom att analysera nationellt offentlig statistik rörande företag inom den maritima näringen. Denna statistik har kompletterats med kvalitativa bedömningar för att stärka analysen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.