FoI Industriellt byggande

Diarienummer 2012-01815
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agenda industriella processer för bygg och förvaltning var att presentera en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagenda för samhällsbyggnadssektorn. I agendas samlas alla aktörer - byggherrar, fastighetsägare, konsulter, byggare och materialleverantörer, liksom behandla allt byggande - nybyggnad, underhåll, drift och ombyggnad, i både stora och små projekt inom hus- och anläggningsbyggandet. Vi har även knutit aktörer från andra branscher, företrädesvis verkstads- och IT-industrin, samt internationella forskningspartners till agendan.

Resultat och förväntade effekter

Agendan innehåller tre insatser: Företagsdrivna innovationsprojekt, Nätverksaktiviteter samt öppen tillämpad forskning och bl.a. ges exempel på 11 demonstrationsprojekt och 18 forsknings- och innovationsprojekt. Effekterna av det föreslagna arbetssättet är att samhällsbyggnadsbranschen får ökad produktivitet och blir mer lönsamma, det finns ökad valfrihet i byggande och förvaltning vilket ger ökade totala investeringar. Man kan hantera livscykelperspektiv med hållbara lösningar och den ökade innovationsförmågan skapar export av produkter och kunnande i Europa.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram av författare från både akademi och företag i en löpande dialog med representanter för sektorns olika aktörer. Detta har skett via sex dokumenterade workshops samt ett succesivt remissförfarande som totalt involverat drygt 100 personer och aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.