Finansiering av cirkulära affärsmodeller - risker och möjligheter

Diarienummer 2017-03313
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 075 200 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt vill generera ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. Båda den finansiella- och tillverkande sektorns befinner sig i en brytningstid där nya affärslogiker och ny teknik innebär nya former att utveckla, producera, leverera, ta betalt mm. Ur båda sektorernas perspektiv finns stora fördelar och potentiella affärsmöjligheter med att skapa innovativa lösningar för behoven som uppkommer med de nya cirkulära affärsmodellerna i tillverkande industri.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultatmål är att generera och sprida kunskap inom ett område som är lite beforskat, nämligen hur inlåsningen i linjära modeller kan brytas och hur bank- och finanssektorna skulle kunna stödja övergången till cirkulära resurseffektiva affärsmodeller i tillverkande industri, och därigenom skiftet till en cirkulär ekonomi i samhället i stort. Effektmålet är att skapa en högre resursproduktivitet jämfört med dagens linjära modeller i tillverkande industri, och därmed bidra till flera miljömål, t ex begränsad klimatpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Genom intervju- och typfallsstudier med tillverkande och säljande företag kartlägger vi vilken roll finansieringen spelar för små och medelstora tillverkande företags övergång till cirkulära (tjänstebaserade) affärsmodeller, som hinder och möjliggörare . Genom intervjustudier med ett antal banker kartlägger vi deras syn på riskbedömning värdering, avkastningskrav och långsiktighet kopplat till kreditgivning och investering i bolag som implementerar cirkulära modeller. Härifrån kan vi också förstå nya möjligheter, begränsningar och roller för finanssektorn i stort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.