Fiber Optic Valley 2013-2014

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

FOV har tydligt ökat klustrets bidrag till innovationskraft och kommersialisering i regionen (indikatorer på innovationskraft och kommersialisering har tagits fram och mäts, se följeforskningen), har hanterat mer än 100 behovsorienterade samarbeten där olika kompetenser sätts samman för att lösa behov i företag i regionen. FOV har ny typ av organisering som skapar större beslutskraft och förankring samt nytta i FOV systemet ( se följeforskningen). FOV har påbörjat en tydlig internationaliseringsstrategi som bidrar till innovationskraft inom FOV.

Resultat och förväntade effekter

Exempel på effekter är strukturella värden som FOV byggt upp genom sin verksamhet. ex. organisationen för att driva långsiktigt hållbar tillväxt och utvecklingsarbete i regionen och hur FOV bidragit till att forma bilden i regionen såväl nationellt som internationellt. Dessa är svåra att kvantifiera. Konkreta resultat som FOV varit en viktig del i att skapa, dvs värden för företag som deltagit i projekt och insatser i och utanför regionen, värden för de FoU-aktörer som deltagit i projekt och aktiviteter, värden för regionen och i förlängningen i Sverige. (se följeforskningen)

Upplägg och genomförande

Handlingsplanen för FOV är ett överordnat och styrande dokument vilket kontinuerligt har granska och reviderats av bolagets styrelse(r). Underordnat detta dokument finns en aktivitetsplan (se bilaga) som är ett i högsta grad levande dokument som ständigt utvecklas och som används för kontinuerlig rapportering till styrelser och andra intressenter. Aktivitetsplanen följer samma struktur som handlingsplanen, endast aktiviteter som kan förankras i handlingsplanen ska initieras och genomföras. Samma struktur finns implementerad i budgetering och ekonomiredovisning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.