Färdplaner för transportsektorn

Diarienummer 2012-02241
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Forum för innovation inom transportsektorn syftar till att etablera gemensamma strategier, initiera projekt och andra utvecklingsinsatser samt främja dialog och kunskapsutbyte mellan aktörerverksamma i det svenska transport-systemet och relaterade sektorer. Grunden för samverkan är identifierade behov av utveckling samt de FoI-agendor som de olika aktörerna har.

Resultat och förväntade effekter

Forum ska identifieras samverkansområden som kan bli föremål för en för Sverige gemensam strategiutveckling. Samverkan ska ske trafikslagsövergripande och beakta hela transportsystemet, samt bidra till att effektivisera innovationsprocessen i transport-systemet. Forum vill samla aktörer från alla delar av transportsektorn. Idag har forum 27 medlemmar. Forumet är öppet för alla som är verksamma i transportsystemet och som kan bidra till att lösa fe framtida utmaningar vi står inför.

Upplägg och genomförande

Den planerade arbetsprocessen för Forums strategiarbete är att 1) samla betydande aktörer med målsättningen att etablera en gemensam nationell utvecklings- och innovationsstrategi, 2) utifrån denna strategi definiera gemensamma innovationsblock, 3) utveckla konkreta färdplaner för respektive innovationsblock som definierar vilka aktiviteter som behöver genomföras, när och av vem, samt 4) implementera färdplanerna genom t.ex. demonstrationsprojekt.

Externa länkar

www.transportinnovation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.