Externaliteter i produktframtagning ger innovationsmöjlighet

Diarienummer 2012-03841
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte har varit att öka förståelsen för den industripotential som finns i att i ett tidigt skede i produktframtagningen beakta miljöskadekostnader. Vi har: 1) gjort en kartläggning av befintliga metoder för beräkning av miljöskadekostnader, 2) identifierat nyttan med, och hinder för, att införa externa kostnader tidigt i produktframtagningsprocessen, 3) fört gruppdiskussioner inom CPMs arbetsgrupp ´Get the prices right´, 4) genomfört en workshop, 5) haft två posters på LCM2013 samt 6) gjort en ansökan till steg 2, där Chalmers, IVL, AB Volvo, AkzoNobel och SCA deltar.

Resultat och förväntade effekter

Kartläggningen av befintliga metoder för miljöskadekostnader omfattar 14 olika metoder. Några är specifikt utvecklade för att användas för analys av produkters miljöpåverkan, några är inriktade mot att uppskatta externa kostnader p.g.a. specifika miljöproblem. Metoderna skiljer sig åt vad gäller tidsmässig och geografisk omfattning, vilken kostnad de beräknar och vilka typer av miljöpåverkan de inkluderar. Det finns ett stort behov av en standardiserad metodik. Projektet har kunnat uppfylla sina mål och ingen ändring av inriktningen bedöms behövas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan. Vi har fått god hjälp genom konferensen LCM2013, som haft en separat session ´preparing for right prices´. Det finns en stor skillnad mellan olika aktörer vad gäller uppfattningen om potentialen i att använda miljöskadekostnader i affärs- och produktutveckling. Det skiljer stort mellan företag och mellan individer i samma företag. Det finns också väl etablerade rutiner för miljöledning. Tillsammans gör detta att vi behöver ha en bra balans mellan att leda och att följa företagens produktutvecklingsmetodik.

Externa länkar

www.lifecyclecenter.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.