Excellenta och attraktiva miljöer som attraherar

Diarienummer 2013-04751
Koordinator Umeå universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att, innehållsmässigt och i vissa fall fysiskt, bygga och utforma dynamiska, kreativa och interaktiva miljöer där kunskap delas, kompetenser möts och där nya idéer genereras och utvecklas. Med utgångspunkt i respektive universitets strategier och kunskap, genom tester av teknik, metoder och miljöer samt utifrån olika målgruppers behov har praktiskt tillämpar kunskap utvecklats gemensamt. Verktyg för utformning av interaktiva fysiska/virtuella miljöer och aktiviteter samt dess olika styrkor och svagheter har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

En bra utformad samverkansmiljö möjliggör kompetensförsörjning och kunskapsutbyte till nytta för utveckling av såväl utbildning och forskning som det omgivande samhället. Aktiviteter riktade till olika målgrupper betyder mycket för resultatet av den interaktion som äger rum i en dynamisk och kreativ miljö. Det är dock viktigt att skapa bra förutsättningar för jämställdhet och likabehandling. Miljön kan hjälpa till att sammanföra olika målgrupper och locka underrepresenterade grupper genom att blanda olika typer resurser och möjliggöra skilda former av aktiviteter.

Upplägg och genomförande

Verktygen som använts har bland annat varit frukostmöten, konferenser, workshops, seminarier samt olika former av praktisk problemlösning och idégenerering. Genom kognitiva mappningar har olika faktorer inom fyra kategorier undersökts och kausala samband för grupperna studenter, forskare/lärare, entreprenörer och anställda inom konstnärliga och kreativa näringar presenterats. Basen har i Umeås fall varit Sliperiet och i Linköpings fall distribuerade miljöer, men främst IKT-studion och CreActiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.