EVERSAFE

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 751 387 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmål för EVERSAFE har varit att utveckla rekommendationer för säkerhet gällande elfordon inom områdena forskning, standardisering och lagstiftning. Forskning utfördes inom tre områden: säkerhet i fordon (aktiv och passiv), användarperspektiv samt hantering efter olyckor. Projektmålen innefattade att undersöka förares reaktioner då elektriska system fallerar, att studera batteriers kemiska och termiska reaktioner under mekanisk belastning, att kartlägga användarfrågor samt att identifiera vilken utbildning och utrustning som räddningstjänsten behöver.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från EVERSAFE-projektet presenteras per projektområde. Simuleringsstudier om aktiv säkerhet har visat att förare har god förmåga att kompensera för systemfel. När det gäller passiv säkerhet visar de tester vi gjort att de batterisystem vi studerat är mer krocktåliga än förväntat. I projektet har rutiner vid olyckor med elfordon tagits fram för räddningstjänstens personal och dessutom har en sammanställning gjorts över användarnas frågor/oro relaterade till säkerhet gällande elfordon, för att klassificera och förklara potentiella reservationer bland förare.

Upplägg och genomförande

Arbetsuppgifterna inom EVERSAFE kan beskrivas som testning, simulering och expertkonsultation. När det gäller aktiv säkerhet gjordes fordonssimuleringar utifrån resultat från experiment på testbana och i körsimulator, för att bedöma förarbeteende då system fallerar. När det gäller passiv säkerhet gjordes simuleringar och krocktester av både delkomponenter och kompletta fordon, för att undersöka funktion under och efter kollisioner. Slutligen genomfördes fokusgrupper för att sammanställa allmänhetens intryck och oro gällande säkerheten runt elfordon.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.