EUREKA projekt E! 7164 Medical imaging ContextVision

Diarienummer 2012-00219
Koordinator ContextVision AB - Corporate sales and marketing
Bidrag från Vinnova 1 446 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har nått huvudmålet att utveckla en helt ny produkt, en mjukvara som förbättrar mammografibilder vid screening för bröstcancer inom olika populationer. Den nya produkten förbättrar bildkvaliteten och underlättar därmed detektion av cancer även i svårbedömda, täta bröst. Företagets kompetens inom mammografi har ökat under projektets gång genom ett nära samarbete med erfarna radiologer, däribland från samarbetspartnern. Vidare har kompetens tillförts företaget genom att en algoritmutvecklare med expertis inom bildbehandling för mammografi anställts.

Resultat och förväntade effekter

Produkten kommer att lanseras på RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago redan i 1-6 December 2013, varefter vi kommer att öka våra försäljningsaktiviteter gentemot de kunder som redan visat stort intresse. Under de senaste åren har allt fler nya tillverkare av mammografiutrustning tillkommit på marknaden. Genom att den nya produkten kan förbättra bildkvaliteten på olika system och för olika brösttyper, fyller den krav från olika marknader. Detta gör att vi kan expandera på flera marknader och försäljningsprognosen har höjts.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i två faser; en definitionsfas och en implementationsfas. Planens olika moment följdes i stort sett men för att bättre ta vara på den kunskap som tillfördes och utvecklades vartefter, övergick projektet i en mer lärande modell där arbetet utfördes iterativt. Detta innebar att vi utvecklade prototyper i olika delsteg som kunde utvärderas kliniskt varefter ytterligare algoritmförbättringar kunde göras. Dessa utvärderingar var mycket värdefulla. Utan den konkreta feed-back vi fick på detta sätt hade projektet troligtvis blivit längre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.