EUREKA ITEA2 SCALARE

Diarienummer 2013-01699
Koordinator TIETO SWEDEN AB - Tieto Sweden AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 3 878 550 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Scalare är att stödja och möjliggöra för industrier och företag att skala sin mjukvarukapacitet när mjukvara går från sekundär till primär betydelse för leverans av innovation och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Projektet har identifierat och dokumenterat en rad viktiga scenarier som tillsammans med den utvecklade metoden Scaling Management Framework (SMF) ger stöd och guidning för de företag/personer som står inför behovet att skala upp mjukvarukapacitet och användandet av mjukvara.

Resultat och förväntade effekter

Projektets målsättning är att tillgängliggöra erfarenheter och ge metoder och modeller för stöd vid analys och beslut om tillvägagångssätt vid skalning av mjukvara. Genom boken ´Scaling a software business - The digitalization journey´ får beslutsfattare och andra intressenter tillgång till en omfattande mängd dokumenterad erfarenhet inom de scenarier för skalning som projektet identifierat. Boken ger också en beskrivning av den utarbetade metoden ´Scaling Management Framework´ och hur den kan användas, med beskrivning av tillhörande verktyg såsom metodens Canvas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört ett antal fallstudier och observationer på företag och brancher som varit föregångare inom skalning av mjukvara. Utifrån dessa har en rad värdefulla erfarenheter och lärdomar dragits och dessa har dokumenterats i olika scenarier. Parallellt har metoden SMF (Scaling Management Framework) utarbetats och kontinuerligt verifierats genom användande under projektet. Resultatet har även sammanställts och gjorts tillgängligt i bokformat.

Externa länkar

Projektets publika webbsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.