EUREKA Eurostars E! 8390 Ambi ABCD

Diarienummer 2013-03393
Koordinator AB Chem Dimension
Bidrag från Vinnova 764 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En ny typ av vattenbaserat kemi har enligt plan utvecklats för att ersätta konventionella oljebaserade kylsmörjmedel vid bearbetning av metall, främst vid valsning av aluminium och stål till plåt och folie. Användning av flyktiga och brandfarliga kolväten är starkt ifrågasatt pga. av risker i arbetsmiljön och kostnader för utsläppsprevention och bränder. Dessa olägenheter elimineras med den nya tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Tekniska prestanda har verifierats och såväl miljö som ekonomiska och produktionstekniska fördelar är starka drivkrafter för kommersiell exploatering. Industrierna upplever en högkonjunktur och för att motivera en utprovning av den paradigmskiftande kemitekniken så kommer det att behövas en demonstration av anpassad teknik för oljeseparation, eliminering av större hydraul- och smörjoljeföroreningar av cirkulerande kylsmörjmedel samt biocidfri kontroll av tillväxt av mikroorganismer i system som avses kunna användas i många år utan systemtömning och vätskebyte.

Upplägg och genomförande

Det ursprungliga upplägget med iterativ kemiutveckling och utvärdering i pilotvalsverk har fungerat bra liksom samarbetet inom konsortiet. Den tekniska utvecklingen har varit framgångsrik. För den kommersiella delen så bedöms emellertid möjligheten att introducera den nya tekniken redan i projektets slutskede som optimistisk. Deltagande parter delar uppfattningen om vikten av att även kunna demonstrera anpassad kemiunderhållsteknik för att övertyga de första kunderna om de kontrollerade riskerna och stora fördelarna med oljefri metallbearbetning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.